Admitere

2. Absolvenții gimnaziului au dreptul să opteze pentru continuarea studiilor în învățămîntul liceal, care poate fi organizat ca învățămînt cu frecvență (clasele X-XII).
4. Admiterea în învățămîntul liceal este organizată în instituția liceală, fără examen, prin concurs, în rezultatul mediei de selecție, în baza mediei notelor din certificatul de studii gimnaziale.
5. La concursul de admitere în învățămîntul liceal cu frecvență pot concura absolvenții de gimnaziu, vîrsta cărora nu depășește19 ani

7. Concursul de admitere în învățământul liceal se desfășoară în două etape

I etapă, cu durata de 15 zile calendaristice, demarează anual după 3 zile calendaristice de la finalizarea sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și include următoarele faze:

 • depunerea actelor pentru înscrierea la concurs (10 zile);
 • desfășurarea concursului de admitere (2 zile),
 • anunțarea rezultatelor concursului (1 zi)
 • prezentarea rapoartelor privind rezultatele admiterii în învățământul liceal pentru anul curent de studii (2 zile).
  II etapă, cu durata de 7 zile calendaristice, demarează anual în a doua săptămână a lunii august și include următoarele faze:
 • depunerea actelor pentru înscrierea la concurs (3 zile);
 • desfășurarea concursului de admitere (1 zile),
 • anunțarea rezultatelor concursului (1 zi)
 • prezentarea rapoartelor privind rezultatele admiterii în învățământul liceal pentru anul curent de studii (2 zile).
  Etapa II se organizează doar în instituțiile de învățământ care au locurile vacante, conform planului de admitere.

13. Absolvenții clasei a IX-a, deținători ai diplomelor de gradele I, II și III la disciplinele de profil, la olimpiadele naționale și internaționale, organizate și recunoscute de Ministerul Educației, se înmatriculează fără concurs.

17. Înscrierea, pentru admiterea în liceu, se face la secretariatul Comisiei de admitere.
18. La înscriere candidații prezintă următoarele acte:
1) cererea de înscriere cu indicarea profilului;
2) certificatul de absolvire a gimnaziului în original și în copie;
3) buletin de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vârsta de 16 ani este acceptabil certificatul de naștere (copie);
4) adeverință medicală;
5) 4 fotografii cu dimensiunile de 3×4 cm.
6) copia diplomelor la olimpiadele raionale, naționale, internaționale (dacă există).
19. Concursul de admitere pentru fiecare profil de liceu se face în; baza de formulă după cum urmează:
19.1. La profilul real înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): matematică, biologie, fizică, chimie, informatică și media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE).Calculul mediei de concurs se face, după cum urmează:
MC=MNA+MNE/2
19.2. La profilul umanist înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): limba de instruire, limba străină (de regulă, prima în cazul în care s-au studiat 2 limbi străine), geografia, istoria românilor și universală și media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:
MCMNA+MNE/2

19. În cazul Cînd mai mulți candidați au înregistrat aceleași rezultate, ei vor fi selectați, folosind, în ordine,’ următoarele criterii:
Profilul real:
a) diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale, școlare la disciplinele matematică, biologie, fizică, chimie, informatică;
b) media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la disciplina de profil matematica.
Profilul umanist:
a) diplomele obținute în cadrul concursurilor republicane, raionale/municipale, școlare la disciplinele limba de instruire, limba și literatura română, limba străină,istoria românilor și universală, geografie;
b) media notelor anuale și de examen de absolvire a studiilor gimnaziale la disciplina de profil istoria românilor și universală. Profilurile arte și sport:
a)nota de la proba de aptitudini;
b) media notelor anuale la disciplinele de profil obținute pe parcursul studiilor gimnaziale.